Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych należy zaplanować miejsce posadowienia zbiornika oczyszczalni oraz systemu rozsączenia oczyszczonych ścieków, biorąc pod uwagę zarówno uwarunkowania prawne, usytuowanie pozostałych obiektów oraz przyłączy na działce, jak również topografię samej działki.
Szczególnie należy pamiętać, że urządzenia do oczyszczania ścieków nie mogą być montowane w miejscu, w którym zbierają się wody opadowe/roztopowe.
Optymalna lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi zapewniać swobodny (grawitacyjny) dopływ ścieków z budynku, odpływ oczyszczonej wody pościekowej, jak również łatwy dostęp do włazu głównego zbiornika oczyszczalni w celu okresowej kontroli oraz opróżnienia z nadmiaru osadu.

Posadowienie zbiornika oczyszczalni w wykopie

Przy planowaniu wykopu pod zbiornik oczyszczalni należy uwzględnić kilka składowych takich jak: głębokość wyprowadzenia rury kanalizacyjnej z budynku, planowaną odległość oczyszczalni od budynku, spadek terenu, wysokość wlotu do zbiornika oraz maksymalną dopuszczalną przez producenta oczyszczalni warstwę gruntu nad zbiornikiem oczyszczalni.
Szerokość, długość oraz głębokość wykopu są zależne od wymiarów montowanego urządzenia.
Dla zapewnienia przestrzeni umożliwiającej prawidłowe wykonanie prac montażowych wykop musi przekraczać wymiary instalowanego zbiornika o ok. 0,5 m z każdej strony.
Na dno wykopu, dla stabilizacji podłoża pod zbiornik oczyszczalni, zazwyczaj wsypujemy i utwardzamy warstwę żwiru. Przed zasypaniem zbiornik należy wypoziomować.

Montaż dopływu kanalizacyjnego oraz odpływu ścieków oczyszczonych

Po umieszczeniu zbiornika oczyszczalni w wykopie oraz jego wypoziomowaniu, kolejny krok to podłączenie rury kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki do zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków. Przewód kanalizacyjny łączący oczyszczalnię z budynkiem prowadzimy w taki sposób, aby jego przebieg był możliwie jak najprostszy z równomiernym spadkiem wynoszącym ok. 2 %.
Po podłączeniu rury kanalizacyjnej montujemy rurę odpływową o średnicy zazwyczaj 110 mm. Spadek rury odpływowej łączącej oczyszczalnię z systemem rozsączania ścieków oczyszczonych powinien wynosić co najmniej 1%.

Odprowadzenie oczyszczonego ścieku

Ściek oczyszczony w przydomowej oczyszczali ścieków najwygodniej rozsączyć w gruncie na terenie własnej działki (nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego). Najpopularniejszym i najefektywniejszym rozwiązaniem w tym zakresie są tunele rozsączające. Ich ilość dobieramy stosując przelicznik jeden tunel 300 L na jednego użytkownika przydomowej oczyszczalni, jednak nie mniej niż min. 4 tunele.
Długość wykopu pod system rozsączający uzależniony jest od liczby tuneli rozsączających, natomiast szerokość od rodzaju gruntu.
Im trudniej przepuszczalny grunt tym większą szerokość systemu/podsypki żwirowej wykonujemy.
Wykop pod tunele infiltracyjne wypełniamy 20 cm warstwą żwiru 8-16 mm. Na warstwie żwiru układamy tunele jeden za drugim, łącząc je w jedną komorę. Z ostatniego tunelu wyprowadzamy kominek wentylacyjny. Całość przykrywamy geowłókniną oraz zasypujemy gruntem rodzimym.

Montaż skrzynki sterowniczej ze sterownikiem i dmuchawą

Przy zbiorniku oczyszczalni montujemy skrzynkę sterowniczą, w której instalujemy sterownik oraz dmuchawę napowietrzającą. Do skrzynki należy doprowadzić zasilanie.

Przygotowanie oczyszczalni do pierwszego uruchomienia

W trakcie prac montażowych zbiornik oczyszczalni stopniowo napełniamy wodą, jednocześnie wypełniając warstwą piasku przestrzeń między wykopem a urządzeniem. Aby nie uszkodzić zbiornika, do zagęszczenia gruntu nie należy używać sprzętu mechanicznego. Zbiornik oczyszczalni zalewamy wodą do poziomu rury odpływowej. Przed zasypaniem zbiornika i systemu rozsączającego sprawdzamy szczelność połączeń oraz ustawienie spadków.
Ostatnim etapem prac ziemnych jest wyrównanie i uporządkowanie terenu w miejscu montażu oczyszczalni.

Uruchamianie oczyszczalni

Po zakończeniu prac ziemnych przydomową oczyszczalnię ścieków podłączamy do przygotowanego uprzednio zasilania elektrycznego. Rozpoczynamy rozruch technologiczny doprowadzając ściek surowy do oczyszczalni.

 

Opcje dodatkowe

W niektórych lokalizacjach ze względu na warunki gruntowo-wodne lub głębokość wyprowadzenia rury kanalizacyjnej z budynku może pojawić się konieczność zastosowania przepompowni ścieków oczyszczonych lub surowych. Tego typu przepompownie są zazwyczaj wykonane z tworzywa sztucznego z pompą pływakową umieszczoną wewnątrz urządzenia. Działają one na rzeczywistym dopływie ścieków – pompa pływakowa włącza się w sytuacji, gdy do studzienki dopłynie odpowiednia ilość ścieków. Pompowanie trwa kilka minut po czym pompa automatycznie się wyłącza.

W przypadku głębokiego wyprowadzenia rury kanalizacyjnej z budynku wskazane jest zastosowanie przepompowni do ścieków surowych, przepompowujących ścieki do zbiornika oczyszczalni.
W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych wskazane jest zastosowanie przepompowni do ścieków oczyszczonych oraz wyniesienie systemu rozsączania powyżej poziomu terenu do tzw. kopca rozsączającego. Powstały kopiec może być obsadzony trawą lub drobną roślinnością.

Szkolenie użytkowników oraz dokumentacja montażu

Niezwłocznie po uruchomieniu oczyszczalni przeprowadzamy szkolenie użytkowników oczyszczalni w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń. Każda wykonana przez naszą firmę instalacja jest udokumentowana fotograficznie.