REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane z towarem zakupionym w naszym sklepie lub realizacją umowy sprzedaży, klient może składać w dowolnej formie, na nasz adres: EKODREN ul. Rodzinna 8, 05-086 Sokołów lub mailowo na adres: biuro@ekodren.pl

W przypadku wątpliwości klient może skontaktować się z nami pod numerem telefonu: 22 723 08 60.

W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecamy podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji oraz numer zamówienia (jeżeli jest to możliwe), wraz ze wskazaniem żądania klienta, wszelkie okoliczności opisujące wadę, datę stwierdzenia wady oraz o ile to możliwe zdjęcia wady (w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem maila).

Jeżeli w złożonej reklamacji klient będący konsumentem:

  • żąda wymiany towaru lub usunięcia wady towaru, albo
  • składa oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,

w terminie 14 dni ustosunkujemy się do reklamacji.

W pozostałych przypadkach, udzielimy odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni.

Jeżeli towar ma wadę, klient będący konsumentem może:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że uda nam się  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez nas albo nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

  • żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Jesteśmy zobowiązani wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.

Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosimy my.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres tj., EKODREN ul. Rodzinna 8, 05-086 Sokołów. W wypadku klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia pokrywamy my. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania, dostarczenie rzeczy do naszej siedziby byłoby nadmiernie utrudnione, klient zobowiązany jest udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym ona się znajduje.

Wobec konsumenta odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru klientowi.

ZWROTY

Odstąpienie od umowy sprzedaży przez konsumenta

Klient, który jest konsumentem i dokonał zakupu w naszym sklepie internetowym, może w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru, odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny.

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając nam oświadczenie o odstąpieniu.

Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres EKODREN ul. Rodzinna 8, 05-086 Sokołów lub mailowo na adres biuro@ekodren.pl

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument ma obowiązek zwrócić do nas towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na nasz adres przed upływem tego terminu.

Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności za zamówione towary. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru.

W wypadku odstąpienia konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w następujących przypadkach:

  • jeśli przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • jeśli przedmiotem sprzedaży są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje od chwili połączenia rzeczy (montażu).