Zgłoszenie budowlane

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7.5 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę, wymaga natomiast zgłoszenia we właściwym dla miejsca inwestycji Starostwie Powiatowym.

W sytuacji, gdy przepustowość oczyszczalni będzie przekraczać 7.5 m3 na dobę, wówczas niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm., art. 29 ust. 1 pkt 3, art. 30 ust. 1 pkt 1).


Bezpłatna dokumentacja zgłoszeniowa

Z przyjemnością udzielimy Państwu wsparcia technicznego oraz pomocy przy sporządzeniu dokumentacji zgłoszeniowej.


Pozwolenie wodnoprawne

Przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę (oczyszczalnia dla ok. 33 osób) służące zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego gospodarstwa rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód nie wymagają pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

W sytuacji, gdy przepustowość oczyszczalni będzie przekraczać 5 m3 na dobę, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, niezależnie od tego, czy odprowadzenie oczyszczonych ścieków nastąpi na działkę inwestora czy poza jej granice.

Pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać przed dokonaniem zgłoszenia budowlanego lub przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

W sytuacji, gdy oczyszczone ścieki wprowadzamy do gruntu, do wód lub do urządzeń niestanowiących naszej własności musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne niezależnie od przepustowości oczyszczalni (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, Dz.U. z 2020 poz. 284). 


Lokalizacja oczyszczalni – wymagane odległości

Prosimy o zapoznanie się z wymaganym przepisami prawa położeniem przydomowej oczyszczalni ścieków względem obiektów budowlanych oraz granic działki.

Posadowienie oczyszczalni w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej – wymagane odległości oczyszczalni:

 • od studni – 15 m
 • od granicy działki, drogi lub ciągu pieszego – 2 m
 • od kabli telekomunikacyjnych – 1 m
 • od przewodów elektrycznych – 0,8 m
 • od wodociągu i linii gazowych – 1,5 m
 • od drzew – 3 m
 • odległość najbliższego przewodu rozsączającego od studni – 30 m
 • odległość pokryw i wylotów wentylacji od okien i drzwi zewnętrznych budynku mieszkalnego – 5 m
przydomowe oczyszczalnie ścieków - przepisy 2021

Efektywność oczyszczania

Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania dotyczące efektywności oczyszczania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Wymagana efektywność oczyszczania:

 • poza aglomeracją – kolumna „poniżej 2000”
 • w aglomeracji – kolumna zależnie od wielkości aglomeracji (RLM oczyszczalni)

Załącznik No 2 do rozporządzenia.

Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla ścieków z oczyszczalni ścieków bytowych i ścieków komunalnych wprowadzanych do wód lub do ziemi.1)

Lp.Nazwa wskaźnika2)JednostkaNajwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla ścieków bytowych lub komunalnych wprowadzanych do wód lub do ziemi:
dla RLM oczyszczalni ścieków3):
poniżej
2000
od 2000
do 9999
od 10000
do 14999
od 15000
do 99999
100000
i powyżej
1Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacjimg O2/l
min. %
redukcji
40

25
albo
70–90
25
albo
70–90
15
albo
90
15
albo
90
2Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianowąmg O2/l
min. %
redukcji
150

125
albo
75
125
albo
75
125
albo
75
125
albo
75
3Zawiesiny ogólnemg/l
min. %
redukcji
50

35
albo
90
35
albo
90
35
albo
90
35
albo
90
4Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotu azotanowego)mg N/l
min. %
redukcji
304)

154)

154)
albo
70-805)
15
albo
70-80
10
albo
70-80
5Fosfor ogólnymg P/l
min. %
redukcji
54)

24)

22)
albo
805)
2
albo
805)
1
albo
805)

Objaśnienia do tabelki:

1. Określone w załączniku najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających i minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających:

a) biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5), chemicznego zapotrzebowania na tlen oznaczanego metodą dwuchromianową (ChZTCr) oraz zawiesiny ogólnej – dotyczą wartości tych substancji w próbkach średnich dobowych: z tym, że w przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych o RLM poniżej 2.000 oraz o okresowym w ciągu doby odprowadzaniu ścieków organ w pozwoleniu może określić uproszczony sposób pobierania próbek ścieków, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń,

b) azotu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości w ściekach, obliczonej dla próbek średnich dobowych pobranych w okresie roku. Alternatywnie dopuszcza się określenie wymogów dotyczących usuwania związków azotu na podstawie prób średnich dobowych, jeżeli można wykazać, że osiągnięty został ten sam poziom ochrony jednolitych części wód przed zanieczyszczeniem. W takim przypadku próba średnia dobowa nie może przekraczać 20 mg/l azotu całkowitego dla wszystkich prób przy temperaturze wypływu w reaktorze biologicznym wyższej lub równej 12 °C. Warunki dotyczące temperatury można zastąpić ograniczeniem czasu operacji w celu uwzględnienia regionalnych warunków klimatycznych,

c) fosforu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości w ściekach;

Minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających jest określany w stosunku do ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni.

2. Analiz dokonuje się z próbek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych, z wyjątkiem odpływów ze stawów biologicznych, w których oznaczenia BZT5, ChZTCr, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego należy wykonać z próbek przefiltrowanych. Próbki pobrane z odpływu ze stawów biologicznych należy uprzednio przefiltrować, jednakże zawartość zawiesiny ogólnej w próbkach niefiltrowanych nie powinna przekraczać 150 mg/l niezależnie od wielkości oczyszczalni.

3. W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających podwyższa się maksymalnie do 50%, a wymaganą redukcję substancji zanieczyszczających obniża się nie więcej niż do 50% w stosunku do wartości podanych w załączniku.

4. Wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących.

5. Minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających nie ma zastosowania do ścieków wprowadzanych do jezior i ich dopływów, bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących oraz do ziemi.


Wyciąg z przepisów

Art.  33.

 1. Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie.
 2. Prawo do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej.
 3. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego gospodarstwa rolnego.
 4. Zwykłe korzystanie z wód obejmuje:
  1. pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 mna dobę;
  2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3na dobę.

Art.  389.

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

 1. usługi wodne;
 2. szczególne korzystanie z wód;
 3. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 4. rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 5. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 6. wykonanie urządzeń wodnych;

Art.  395.

Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga:

 1. uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;
 2. holowanie oraz spław drewna;
 3. wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych;
 4. wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi;
 5. wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m;
 6. rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
 7. pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 mna dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód;

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

§  4.  

 1.  Ścieki bytowe, ścieki komunalne, ścieki z oczyszczalni ścieków bytowych oraz ścieki z oczyszczalni ścieków komunalnych, wprowadzane do wód lub do ziemi, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości albo powinny spełniać minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających, zapewniający nieprzekroczenie najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
 2. Ścieki bytowe z oczyszczalni ścieków w aglomeracji oraz ścieki komunalne z oczyszczalni ścieków w aglomeracji, wprowadzane do wód lub do ziemi, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości albo powinny spełniać minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających, zapewniający nieprzekroczenie najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 11.

Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m3 na dobę;
 2. BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesiny ogólnej co najmniej o 50%;
 3. miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m3 na dobę;
 2. nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
 3. miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Prezentowane materiały mają charakter wyłącznie informacyjny, są aktualne na dzień ich zamieszczenia i przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. 

Prezentowane treści nie stanowią porady prawnej. Nie gwarantujemy ich przydatności w każdym czasie i w każdym stanie faktycznym. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania tych treści. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące formalności związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków, prosimy o bezpośredni kontakt.