REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Michała Gojżewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ GOJŻEWSKI EKODREN – NATURALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej www.ekodren.pl („Sklep Internetowy”).
§ 1 Definicje
1.Sprzedawca – oznacza Michała Gojżewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ GOJŻEWSKI EKODREN – NATURALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA z siedzibą w Warszawie (03-642), ul. Penelopy 17, NIP: 5242420903, REGON: 140083641, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, e-mail: biuro@ekodren.pl
2.Klient – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę zawierającego ze Sprzedawcą Umowę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.Konsument – oznacza osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierającą ze Sprzedawcą Umowę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5.Biuro Obsługi Klienta – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem:
ul. Rodzinna 8, 05-806 Sokołów k/Raszyna.
6.Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
7.Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
8.Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów.
9.Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
§ 2 Postanowienia ogólne
1.Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, wzorów, formularzy, logotypów (z wyjątkiem logotypów, do których prawa autorskie należą do producentów Towarów lub innych podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2.Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
3.Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
4.W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
5.Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
6.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy, treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
7.Zasady ochrony danych osobowych Klientów określone są w Polityce Prywatności.
§ 3 Zamówienia
1.Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2.Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3.Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym w Sklepie. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
4.Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta.
§ 4 Płatności
1.Ceny Towarów w Sklepie Internetowym zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
2.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a)przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy);
b)przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę Przelewy24 – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta).
3.Jeżeli Klient wybrał płatność przelewem bankowym, powinien dokonać płatności w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych.
4.W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
§ 5 Dostawa
1.Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Klienta.
2.Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar bez wad fizycznych i prawnych.
3.Zależnie od rodzaju Towaru, Sprzedawca realizuje dostawę za pośrednictwem Dostawcy lub transportem własnym. Sposób i koszt dostawy są podawane Klientowi przy składaniu zamówienia.
4.W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) na adres poczty elektronicznej Klienta przekazywana jest informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
5.Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
6.Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Biurze Obsługi Klienta w Dni Robocze, w godzinach 08:00 – 16:00, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru.
7.Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
8.W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.
§ 6 Rękojmia i Reklamacje
1.Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2.Jeżeli Towar ma wadę, Klient będący Konsumentem może:
a)złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b)żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres MICHAŁ GOJŻEWSKI EKODREN – NATURALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA, ul. Rodzinna 8, 05-806 Sokołów k/Raszyna.
Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie Towaru na podany powyżej adres Sprzedawcy byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Sprzedawcy Towar w miejscu, w którym się znajduje.
4.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, lecz jeśli Klientem jest Konsument, termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
5.Wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem jednego roku od dnia dostawy Towaru.
6.Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie.
7.Jeżeli Towar ma wadę, Klient będący Przedsiębiorcą może żądać jedynie usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
8.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku Umów z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
9.Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres ul. Rodzinna 8, 05-806 Sokołów k/Raszyna lub pocztą elektroniczną na adres biuro@ekodren.pl
10.Jeżeli reklamacja złożona przez Konsumenta dotyczy wymiany Towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny, Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni. W pozostałych przypadkach, udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
§ 7 Gwarancja
1.Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
2.W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca warunków gwarancji jest prezentowana na Sklepie Internetowym.
§ 8 Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta
1.Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2.Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu – pisemnie na adres MICHAŁ GOJŻEWSKI EKODREN – NATURALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA, ul. Rodzinna 8, 05-806 Sokołów k/Raszyna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@ekodren.pl Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4.Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności za zamawiany Towar, z wyłączeniem kosztów dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.
6.Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres wskazany w § 8 ust. 2, przed upływem tego terminu.
8.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu Towaru.
9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11.Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1, w następujących przypadkach:
a)      jeśli przedmiotem sprzedaży jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b)     jeśli przedmiotem sprzedaży jest Towar, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostanie nierozłącznie połączony z innymi rzeczami; w takiej sytuacji uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje od chwili połączenia rzeczy (montażu).
§ 9 Postanowienia końcowe
1.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.
2.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.
3.Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługujące Konsumentom oraz prawo do odstąpienia od Umowy określone w § 8 Regulaminu przysługują także osobom fizycznym zawierającym Umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych Umów wynika, że nie posiadają one dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4.Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
5.Spory pomiędzy Sprzedawcą oraz Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
6.Regulamin obowiązuje od 14 kwietnia 2021 r.

 

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne
1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.ekodren.pl („Serwis Internetowy”).
2.Właścicielem Serwisu Internetowego oraz Usługodawcą jest Michał Gojżewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ GOJŻEWSKI EKODREN – NATURALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Penelopy 17, 03-642 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: 5242420903, REGON: 140083641, email: biuro@ekodren.pl
3.Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które spełniają warunki Regulaminu („Użytkownicy”). Użytkownikami mogą być za równo przedsiębiorcy, jak i konsumenci (osoby fizyczne dokonujące z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową).
4.Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w Serwisie Internetowym, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
§ 2 Warunki techniczne korzystania z Serwisu Internetowego
1.Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
2.Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub w wersjach nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. W celu skorzystania z formularza kontaktowego, konieczne jest także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Serwis Internetowy jest zoptymalizowany dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
3.Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu Internetowego, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu Internetowego na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie wpływa na funkcjonalność urządzenia końcowego Użytkownika, nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca informuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu Internetowego. Szczegółowe informacje dotyczące mechanizmu „cookies” zawarte są w Polityce Prywatności.
4.Usługodawca dołoży wszelkich starań dla zapewnienia ciągłego funkcjonowania Serwisu Internetowego. Usługodawca zastrzega jednak, że mogą wystąpić przerwy konieczne do dokonania prac konserwacyjnych, aktualizacyjnych lub naprawienia błędów, o czym Usługodawca w miarę możliwości uprzedzi Użytkowników stosownym komunikatem w Serwisie Internetowym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego spowodowane siłą wyższą lub działaniem albo zaniechaniem osób trzecich, za które Usługodawca nie odpowiada.
5.Usługodawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
§ 3 Korzystanie z Serwisu Internetowego
1.Usługodawca świadczy w Serwisie Internetowym nieodpłatne usługi polegające na:
a)udostępnianiu w Serwisie Internetowym materiałów (informacji, opisów, zdjęć, filmów, dokumentów) i umożliwieniu Użytkownikom ich przeglądania i odczytywania, a także pobierania części z tych materiałów;
b)informowaniu w Serwisie Internetowym o oferowanych produktach;
c)udostępnianiu Użytkownikom w Serwisie Internetowym formularza kontaktowego w celu umożliwienia kontaktu z Usługodawcą w sprawach dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz przedmiotu działalności Usługodawcy.
2.Wskazane powyżej usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3.Zamieszczone w Serwisie Internetowym zdjęcia i rysunki oferowanych produktów mają charakter poglądowy. Zewnętrzny wygląd zakupionego produktu może różnić się w niewielkim stopniu (np. kolorystycznie) od wyglądu produktu prezentowanego w Serwisie Internetowym, co może wynikać z ustawień monitora Użytkownika, warunków oświetlenia oraz innych czynników związanych z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do prezentowanych w Serwisie Internetowym oznaczeń marki i modelu urządzeń, ich opisów, danych technicznych, zasad działania oraz certyfikatów z badań. Powyższe postanowienie nie stanowi ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika będącego konsumentem.
4.Zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i montażu produktów oferowanych przez Usługodawcę oraz innych odpłatnych usług (umów zawieranych na odległość) określają Ogólne Warunki Umów. Zasady zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym prowadzonym w Serwisie Internetowym określa Regulamin Sklepu Internetowego.
5.Zawarte w Serwisie Internetowym informacje prawne mają charakter ogólny i nie odnoszą się do konkretnych sytuacji ani osób. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymogów formalnoprawnych montażu i funkcjonowania oferowanych urządzeń, należy skontaktować się bezpośrednio z Usługodawcą.
6.Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie Internetowym (z wyjątkiem logotypów prezentowanych produktów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.
7.Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego jedynie na własny użytek. Wykorzystanie zasobów w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy. Kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych zasobów w całości lub części w jakiejkolwiek formie jest zabronione.
8.Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa oraz niniejszego Regulaminu.
9.Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę oraz mechanizm działania Serwisu Internetowego.
10.Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Serwisu Internetowego i usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich.
11.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, w szczególności działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu.
§ 4 Odpowiedzialność
1.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak funkcjonalności Serwisu Internetowego, wynikający z niewystarczającej przepustowości łącza Użytkownika, stanu urządzeń końcowych Użytkownika oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik.
2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu Internetowego przez Użytkownika w sposób sprzeczny z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną wobec Użytkowników niebędących konsumentami, ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat. Usługodawca nie odpowiada wobec takich Użytkowników za utracone korzyści, w szczególności wynikające z wykorzystania zasobów Serwisu Internetowego w celach gospodarczych czy inwestycyjnych.
§ 5 Reklamacje
1.Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy wszelkich wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego i usług świadczonych nieodpłatnie drogą elektroniczną (reklamacje).
2.Reklamacje można zgłaszać w terminie 30 dni od dnia, w którym miała miejsce wada lub przerwa w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego lub świadczeniu usług. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższego terminu będą pozostawiane bez rozpoznania.
3.Reklamacje należy przesyłać na adres: MICHAŁ GOJŻEWSKI EKODREN – NATURALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA, ul. Rodzinna 8, 05-806 Sokołów k/Raszyna, lub na adres email: biuro@ekodren.pl Reklamację można także złożyć poprzez formularz kontaktowy w Serwisie Internetowym.
4.W treści reklamacji Użytkownik powinien podać przyczynę i okoliczności złożenia reklamacji.
5.Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zależnie od danych podanych przez Użytkownika, odpowiedź zostanie przesłana na adres mailowy lub korespondencyjny Użytkownika.
§ 6 Rozwiązanie umowy
1.Zarówno Usługodawca, jak i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy.
2.Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu Internetowego lub formularza kontaktowego w tym Serwisie.
3.Usługodawca może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu i po bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń w terminie dwóch dni roboczych.
§ 7 Rozwiązywanie sporów
1.W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, jest prawo polskie.
2.Usługodawca informuje Użytkowników będących konsumentami o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Są nimi w szczególności rzecznicy praw konsumenta oraz Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php Usługodawca informuje również, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
3.Spory pomiędzy Usługodawcą oraz Użytkownikiem niebędącym konsumentem zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.
§ 8 Postanowienia końcowe
1.Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników określone są w Polityce Prywatności.
2.Wszelkie skargi, wnioski i pytania związane z Regulaminem Serwisu prosimy kierować na adres siedziby Ekodren: ul. Penelopy 17, 03-642 Warszawa lub na adres email: biuro@ekodren.pl
3.Regulamin obowiązuje od 14 kwietnia 2021 r.