Niniejsze Ogólne Warunki Umów mają zastosowanie do umów zawieranych na odległość oraz poza siedzibą przedsiębiorstwa Michała Gojżewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ GOJŻEWSKI EKODREN – NATURALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA z siedzibą w Warszawie.
§ 1 Definicje
1.Sprzedawca – oznacza Michała Gojżewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ GOJŻEWSKI EKODREN – NATURALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA z siedzibą w Warszawie (03-642), ul. Penelopy 17, NIP: 5242420903, REGON: 140083641, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, e-mail: biuro@ekodren.pl
2.Serwis Internetowy – oznacza stronę internetową www.ekodren.pl
3.Klient – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę zawierającego ze Sprzedawcą Umowę na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów.
4.Konsument – oznacza osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5.Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierającą ze Sprzedawcą Umowę na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów, związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6.Biuro Obsługi Klienta – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem:
ul. Rodzinna 8, 05-806 Sokołów k/Raszyna.
7.Umowa – oznacza umowę sprzedaży, sprzedaży z montażem, montażu lub innych usług związanych z Towarem, zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów.
8.Towar – oznacza produkt zaoferowany Klientowi przez Sprzedawcę, będący przedmiotem Umowy samodzielnie lub łącznie z montażem lub inną usługą.
9.Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów.
§ 2 Postanowienia ogólne
1.Niniejsze Ogólne Warunki Umów są wiążące dla Sprzedawcy oraz Klienta i mają zastosowanie w zakresie warunków nieuzgodnionych z Klientem indywidualnie.
2.Sprzedawca podaje Ogólne Warunki Umów do wiadomości Klienta najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy.
3.Informacje podane w Serwisie Internetowym oraz wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
4.Zamieszczone w Serwisie Internetowym zdjęcia i rysunki Towarów mają charakter poglądowy. Zewnętrzny wygląd zakupionego Towaru może różnić się w niewielkim stopniu (np. kolorystycznie) od wyglądu Towaru prezentowanego na stronie internetowej, co może wynikać z ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia oraz innych czynników związanych z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do prezentowanych oznaczeń marki i modelu Towarów, ich opisów, danych technicznych, zasad działania oraz certyfikatów z badań. Powyższe postanowienie nie stanowi ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy za Towar wobec Klienta będącego Konsumentem.
5.Zasady korzystania z Serwisu Internetowego określone są w Regulaminie Serwisu Internetowego.
6.Zasady ochrony danych osobowych określone są w Polityce Prywatności.
§ 3 Zamówienia
1.Klient może składać zamówienia u Sprzedawcy przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę:
a)za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@ekodren.pl
b)za pośrednictwem formularza kontaktowego www.ekodren.pl/kontakt
2.Sprzedawca nie zawiera Umów przez telefon. W przypadku kontaktu telefonicznego Klienta, Sprzedawca informuje Klienta o cenie wybranych Towarów, kosztach dostawy i montażu, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient zobowiązany byłby ponieść. Warunki Umowy zostaną potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podaje w treści wiadomości rodzaj i ilość Towaru spośród Towarów oferowanych przez Sprzedawcę lub zakres usług, sposób i adres dostawy lub montażu.
4.Po otrzymaniu od Klienta zamówienia, Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdza otrzymanie zamówienia i podaje Klientowi swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów lub usług, możliwe formy płatności, sposób, termin i koszt dostawy, zakres, termin i koszt montażu lub innych usług (jeżeli dokonuje ich Sprzedawca), informację o gwarancji oraz informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach, jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar i montaż lub inne usługi.
5.Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta w całości bez zastrzeżeń warunków zamówienia przedstawionych przez Sprzedawcę zgodnie z § 3 ust. 4.
6.Po zawarciu Umowy, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru lub usług, cenę, sposób, termin i koszt dostawy, zakres, termin i koszt montażu lub innych usług (jeśli dokonuje ich Sprzedawca), informację o gwarancji oraz informację o wszelkich innych kosztach, jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową.
§ 4 Płatności
1.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary i montaż:
a)przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja Umowy rozpocznie się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy);
b)przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego Towaru w Biurze Obsługi Klienta (Towar zostanie wydany Klientowi w Biurze Obsługi Klienta po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy);
c)gotówką przy odbiorze osobistym Towaru – płatność w Biurze Obsługi Klienta, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru osobistego Towaru;
d)gotówką przy dostawie i montażu lub innej usłudze świadczonej przez Sprzedawcę – płatność do rąk przedstawiciela Sprzedawcy.
2.Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, jeżeli wybrał formę przedpłaty. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności we wskazanym powyżej terminie, Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego
§ 5 Dostawa i montaż
1.Zależnie od rodzaju Towaru, Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres podany przez Klienta, za pośrednictwem Dostawcy lub transportem własnym. Sposób i przewidywany termin dostawy są uzgadniane z Klientem przed zawarciem Umowy.
2.W dniu wysłania Towaru za pośrednictwem Dostawcy, na adres poczty elektronicznej Klienta przesyłana jest informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
3.Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
4.Klient zobowiązany jest do odebrania i sprawdzenia zamówionego Towaru oraz do potwierdzenia odbioru na dokumentach potwierdzających dostawę. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia dostarczonej przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
5.W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania przez Dostawcę zamówionego Towaru do Sprzedawcy, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.
6.Jeżeli przedmiotem Umowy jest sprzedaż Towaru wraz z jego montażem, dostawy Towaru dokonuje Sprzedawca. Termin dostawy i montażu ustalany jest w sposób określony w § 3 ust. 4.
7.Jeżeli Umowa obejmuje montaż lub inne usługi, Klient zobowiązany jest udostępnić Sprzedawcy miejsce montażu w ustalonym terminie oraz zapewnić na własny koszt media (woda, energia elektryczna), konieczne do dokonania montażu bądź innych zamówionych usług. Po wykonaniu świadczenia przez Sprzedawcę, Klient zobowiązany jest dokonać odbioru i podpisać protokół odbioru
8.Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Biurze Obsługi Klienta w dni robocze od godz. 08:00 do 16:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru ze Sprzedawcą.
§ 6 Rękojmia
1.Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2.Jeżeli Towar ma wadę, Klient będący Konsumentem może:
a)złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b)żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres MICHAŁ GOJŻEWSKI EKODREN – NATURALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA, ul. Rodzinna 8, 05-806 Sokołów k/Raszyna.
Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie Towaru na podany powyżej adres Sprzedawcy byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Sprzedawcy Towar w miejscu, w którym się znajduje.
4.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, lecz jeśli Klientem jest Konsument, termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
5.Wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem jednego roku od dnia dostawy.
6.Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu i nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie o dostrzeżonej wadzie.
7.Jeżeli Towar ma wadę, Klient będący Przedsiębiorcą może żądać jedynie usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
8.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku Umów z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
9.Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy, Klient może kierować w formie pisemnej na adres ul. Rodzinna 8, 05-806 Sokołów k/Raszyna lub pocztą elektroniczną na adres biuro@ekodren.pl
10.Jeżeli reklamacja złożona przez Konsumenta dotyczy wymiany Towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny, Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni. W pozostałych przypadkach, udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
§ 7 Gwarancja
1.Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
2.Informacja o gwarancji oraz jej warunkach jest przekazywana Klientowi przed zawarciem Umowy, w sposób określony w § 3 ust. 4.
§ 8 Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta
1.Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2.W przypadku Umów, na podstawie których następuje wydanie Towaru Klientowi, bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta; w przypadku innych Umów – od dnia zawarcia Umowy.
Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu – pisemnie na adres: MICHAŁ GOJŻEWSKI EKODREN – NATURALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA, ul. Rodzinna 8, 05-806 Sokołów k/Raszyna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@ekodren.pl Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszych Ogólnych Warunków Umów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
4.Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności za zamawiany Towar, z wyłączeniem kosztów dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.
6.Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu na adres wskazany w § 8 ust. 2.
8.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o kosztach zwrotu Towaru.
9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11.Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1, w następujących przypadkach:
a)jeśli przedmiotem Umowy jest sprzedaż Towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b)jeśli przedmiotem Umowy jest sprzedaż Towaru, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostanie nierozłącznie połączony z innymi rzeczami; w takiej sytuacji uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje od chwili połączenia rzeczy (montażu),
c)jeśli przedmiotem Umowy jest wyłącznie montaż lub inna usługa w pełni wykonana przez Sprzedawcę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
§ 9 Postanowienia końcowe
1.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.
2.Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługujące Konsumentom oraz prawo do odstąpienia od Umowy określone w § 8 Ogólnych Warunków Umów przysługują także osobom fizycznym zawierającym Umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych Umów wynika, że nie posiadają one dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3.Sprzedawca informuje Klientów będących Konsumentami o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Są nimi w szczególności rzecznicy praw konsumenta oraz Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php Sprzedawca informuje również, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).).
4.Spory pomiędzy Sprzedawcą oraz Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
5.Niniejsze Ogólne Warunki Umów obowiązują od 14 kwietnia 2021 r.