Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów oraz zasady wykorzystania plików „cookies” na stronie internetowej www.ekodren.pl(zwanej dalej: „Serwisem Internetowym”).

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego i administratorem danych osobowych jest Michał Gojżewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ GOJŻEWSKI EKODREN – NATURALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Penelopy 17, 03-642 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: 5242420903, REGON: 140083641, email: biuro@ekodren.pl (zwany dalej: „Ekodren”).
 2. Ekodren jest jednocześnie sprzedawcą produktów oferowanych w Serwisie Internetowym. Zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży i montażu oraz innych odpłatnych usług (umowy zawierane na odległość) określają Ogólne Warunki Umów.
 3. Zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego określa Regulamin Serwisu Internetowego.
 4. Dane osobowe zbierane przez Ekodren są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.
 5. Ekodren stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne i dokłada należytej staranności w celu zapewnienia właściwej ochrony prywatności Klientów.

 

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 • Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  • skorzystania przez Klienta z formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym pod adresem https://www.ekodren.pl/kontakt (podstawa prawna: niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • przesłania przez Klienta wiadomości email (podstawa prawna: niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Ekodren przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach:
  • w celu przedstawienia Klientowi, na podstawie jego wyraźnej zgody, oferty handlowej Ekodren (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celu podjęcia na żądanie Klienta działań zmierzających do zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu zawarcia i wykonania umowy z Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu obsługi przez Ekodren procesów posprzedażowych (w tym reklamacyjnych), co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych), dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu badania satysfakcji Klientów oraz w celach analitycznych, dla najlepszego doboru oferty dla potrzeb Klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu oferowania przez Ekodren bezpośrednio produktów i usług świadczonych przez Ekodren oraz produktów i usług oferowanych przez podmioty współpracujące z Ekodren (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich do potrzeb Klientów z pomocą profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f), w zakresie określonym przeprowadzoną przez Ekodren i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu.
 • W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym, Klient podaje swój adres email oraz województwo. Klient może również podać imię i nazwisko, numer telefonu oraz miejscowość.
 • Przekazanie danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest dobrowolne, jednak niepodanie w formularzu danych określonych jako wymagane (adres email oraz województwo) uniemożliwia przesłanie wiadomości oraz podjęcie przez Ekodren działań na żądanie Klienta.
 • Jeżeli Klient wyrazi wolę zawarcia z Ekodren umowy określonej w § 1 ust. 2 niniejszej Polityki Prywatności, do zawarcia umowy konieczne jest podanie przez Klienta jego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania lub siedziby, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami także numeru NIP. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.
 • Podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach, odnośnikach i innych czynnościach podejmowanych przez Klientów w Serwisie Internetowym (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Ekodren zapewnia Klientom bezpieczne połączenie podczas przesyłania danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

§ 3 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 • Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Ekodren przy prowadzeniu Serwisu Internetowego oraz obsłudze poczty elektronicznej. Dostawcy usług, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom Ekodren co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 • Ekodren korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe na polecenie Ekodren. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
 • Jeżeli pomiędzy Klientem oraz Ekodren zostanie zawarta umowa określona w § 1 ust. 2 niniejszej Polityki Prywatności, dane osobowe Klienta mogą być przekazywane także:
  • podmiotom przetwarzającym, świadczącym na rzecz Ekodren usługi księgowe oraz firmom kurierskim w celu dostarczenia zamówionych produktów;
  • administratorom świadczącym usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 • W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system dotpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700791.
 • Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 • Dane osobowe Klientów przechowywane są:
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Ekodren dopóki zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody – przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń;
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy albo wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Ekodren tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania powyższych działań lub umowy, a po tym czasie – przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 • Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych, dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Klientów oraz administrowania Serwisem Internetowym.
 • Ekodren udostępnia dane osobowe Klientów na żądanie uprawnionych organów państwowych, w szczególności jednostek organizacyjnych Prokuratury, Policji oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Udostępnienie następuje w zakresie objętym żądaniem powyższych jednostek.

 

§ 4 Mechanizm cookies, adres IP

 • Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Ekodren na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Ekodren produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
 • Ekodren wykorzystuje następujące typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klienta.
  • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klienta.
 • Ekodren wykorzystuje cookies własne w celu:
  • uwierzytelniania Klienta w Serwisie Internetowym i umożliwienia Klientowi wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, w celu ulepszenia struktury i zawartości Serwisu Internetowego.
 • Ekodren wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  • przedstawienia w Serwisie Internetowym mapy dojazdu do biura Ekodren, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com;
 • Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Klient może zmienić ustawienia poniższych przeglądarek w zakresie stosowania plików cookies:
 • Ekodren może gromadzić adresy IP Klientów i wykorzystywać je przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informację przydatną przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
 • Serwis Internetowy może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Ekodren nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na innych stronach, nienależących do Ekodren.

 

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  •  Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Ekodren.
  • Cofnięcie zgody ma skutek od momentu zakomunikowania Ekodren wycofania zgody.
  • Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Ekodren może świadczyć jedynie za zgodą Klienta.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  • Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Ekodren przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Ekodren, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania z Serwisu Internetowego.
  • Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.
  • Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Ekodren nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
  • Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   • wycofał udzieloną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
   • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
   • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu Ekodren podlega;
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  • Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Ekodren może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Ekodren. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Ekodren, czy też dodatkowo adresu zamieszkania lub korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
  • Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Ekodren nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Ekodren poinformuje o tym Klienta, który żądał ograniczenia.
  • Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Ekodren ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
   • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
   • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Ekodren, przetwarzając dane osobowe Klient
 5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.Klient ma prawo uzyskać od Ekodren potwierdzenie, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawie do żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  Klient ma prawo do żądania od Ekodren niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  Klient ma prawo otrzymać od Ekodren swoje dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Ekodren bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Ekodren prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z żądaniem spośród określonych powyżej, Ekodren spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Ekodren nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując uprzednio Klienta o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Klient może zgłaszać do Ekodren skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Ekodren poinformuje Klientów z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@ekodren.pl
 3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 01.01.2019 r.