Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych przydomowej oczyszczalni ścieków, w oparciu o oczekiwania inwestora oraz z uwzględnieniem panujących na miejscu inwestycji warunków wodno-gruntowych i lokalizacji pozostałych obiektów i przyłączy, ustalamy miejsce posadowienia oczyszczalni wraz z systemem odprowadzenia wód pościekowych.

Należy pamiętać, iż optymalna lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków umożliwia swobodny (grawitacyjny) odpływ oczyszczonej wody. Urządzenie do oczyszczania ścieków nie może być montowane w miejscu, w którym skupia się woda deszczowa lub gruntowa. Oczyszczalnia ścieków powinna zostać zamontowana jak najbliżej miejsca postojowego włazu asenizacyjnego. Do włazu głównego oczyszczalni powinien być łatwy dostęp w celu okresowej kontroli i opróżnienia zbiornika z osadu.

 

Nadzór nad pracami ziemnymi – wykop

Nasi technicy przy wymiarowaniu głębokości wykopu uwzględniają poziom wyprowadzenia rury kanalizacyjnej z budynku, planowaną odległość od budynku, spadek terenu, wysokość króćca wlotowego do zbiornika oraz maksymalną dopuszczalną warstwę wierzchnią gruntu nad zbiornikiem oczyszczalni. Szerokość i długość wykopu zależy od parametrów technicznych montowanego urządzenia. Dla zapewnienia powierzchni umożliwiającej wykonanie prac montażowych przygotowujemy wykop przekraczający wymiary instalowanego zbiornika o co najmniej 0,5 m z każdej strony, zachowując odległość co najmniej 1 m od konstrukcji stałych. Wykop pod montowane urządzenie wykonujemy w dwóch etapach. W pierwszym etapie wykop wykonujemy przy pomocy koparki. W drugim etapie ok. 20-30 cm warstwy gruntu usuwamy ręcznie. Na dnie wykopu ubijamy warstwę żwiru dla stabilizacji podłoża. W ten sposób wykonane prace ziemne zapewnią montaż oczyszczalni na gruncie o nienaruszonej strukturze.

 

Posadowienie w wykopie

Przed umieszczeniem oczyszczalni w wykopie wokół zbiornika oczyszczalni mocujemy taśmy transportowe, które umożliwią bezpieczne podniesienie i przemieszczenie urządzeń. Zbiornik posadawiamy na stabilnym gruncie, najczęściej żwirowym. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych postępujemy zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi producenta oczyszczalni.

 

 

Montaż dopływu

Po umieszczeniu zbiornika oczyszczalni w wykopie oraz sprawdzeniu planowanego położenia urządzenia (głębokość, położenie w pionie i poziomie), podłączamy rurę kanalizacyjną. Średnica przyłącza kanalizacyjnego odpowiada średnicy wlotu do zbiornika oczyszczalni. Przewód kanalizacyjny łączący oczyszczalnię z budynkiem prowadzimy w taki sposób, aby jego przebieg był prosty z równomiernym spadkiem. Minimalny spadek rury kanalizacyjnej wynosi 1,5 %.

 

 

 

 

 

 

Montaż odpływu

Po podłączeniu rury kanalizacyjnej montujemy rurę odpływową. Średnica rury odpływowej odpowiada średnicy wylotu ze zbiornika. Spadek rury odpływowej z oczyszczalni wynosi 1%. Następnie oczyszczoną wodę z oczyszczalni odprowadzamy do jednego z odbiorników tj. drenażu rozsączającego, tuneli rozsączających, skrzynek rozsączających, studni chłonnych, rowu lub cieku wodnego. Wybór odbiornika oczyszczonych ścieków jak i sposób rozprowadzenia wód pościekowych zależy od warunków gruntowo-wodnych oraz ukształtowania terenu.

 

 

 

 

 

Przygotowanie oczyszczalni do uruchomienia

Zbiornik oczyszczalni stopniowo napełniamy wodą, jednocześnie przestrzeń między wykopem a urządzeniem wypełniamy warstwami piasku (bez większych kamieni). Dla zagęszczenia terenu nie używamy mechanicznego sprzętu, aby nie uszkodzić urządzeń. Zbiornik oczyszczalni zalewamy wodą do poziomu rury odpływowej. Przed zasypaniem zbiorników i rur drenażowych sprawdzamy szczelność połączeń oraz zachowane spadki.

 

 

 

 

 

 

Uruchamianie oczyszczalni

Podłączamy przydomową oczyszczalnię ścieków do przygotowanego zasilania elektrycznego. Następuje rozruch technologiczny i rozpoczyna się doprowadzanie ścieków do urządzenia.

 

 

 

 

 

 

 

Przeszkolenie użytkowników

Niezwłocznie po uruchomieniu oczyszczalni przeprowadzamy instruktaż prawidłowej eksploatacji i obsługi urządzeń. W razie potrzeby również z prawidłowej konserwacji poszczególnych podzespołów.

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja montażu

Każda instalacja wykonana przez nas jest udokumentowana. W ciągu kilku dni po montażu przekazujemy Państwu zdjęcia z instalacji wykonane na różnych etapach prac.