Jeśli rozpatrujesz zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, to na pewno zastanawiasz się również jaką oczyszczalnię wybrać, jaką technologię, który model i czy jest bezpieczna w użytkowaniu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z zaletami naszych trzech sztandarowych, nowoczesnych i ekonomicznych systemów oczyszczania, z których jesteśmy bardzo dumni. Wybór technologii powinien uwzględniać wielkość działki, rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych oraz wymagania dotyczące efektywności oczyszczania. Inne technologie mogą być stosowane na gruntach przepuszczalnych, inne na trudno-przepuszczalnych i o wysokim poziomie wód.

 

Efektywny System ATC-P

Technologia wykorzystana w układzie ATC-P jest często stosowana w zbiorczych oczyszczalniach komunalnych, a osiągany wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń należy do najlepszych pod względem efektywności oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, czego potwierdzeniem są liczne certyfikaty oraz badania. Ścieki surowe trafiają bezpośrednio do urządzenia filtrującego (filtra), gdzie następuje wstępna mechaniczna separacja zanieczyszczeń. Oczyszczalnia wyposażona jest w dystrybutor powietrza zapewniający optymalne napowietrzanie i wentylację w zbiorniku, co całkowicie redukcje nieprzyjemne zapachy i uniemożliwia cofanie powstałych gazów do pionu kanalizacyjnego w budynku.

Rozdrobnione oraz odseparowane zanieczyszczenia płynne trafiają do komory osadu wstępnego (warunki beztlenowe), a zanieczyszczenia stałe pozostałe w urządzeniu filtrującym są wypłukiwane poprzez sprężone powietrze oraz recyrkulowany osad nadmierny pobierany z komory sedymentacyjnej. W komorze osadu wstępnego następuje podczyszczenie ścieków oraz ich transport do komory osadu czynnego (warunki tlenowe), gdzie w głównym bioreaktorze następuje oczyszczanie biologiczne ścieków poprzez intensywne napowietrzanie całej komory z wykorzystaniem dyfuzorów tworzących pęcherzyki powietrza. Proces ten zapewnia właściwe wymieszanie ścieku z kłaczkami osadu czynnego oraz optymalne warunki tlenowe do rozwoju mikroorganizmów (bakterii heterotroficznych i pierwotniaków) odpowiedzialnych za procesy oczyszczania biologicznego.

Zmieszana ciecz jest transportowana do komory sedymentacyjnej, gdzie następuje oddzielenie i odpompowanie z oczyszczalni klarownej wody oraz transport osadu nadmiernego do komory osadu wstępnego.

 

Nowatorska technologia VFL w oczyszczalni AT

(z opcjonalnym modułem P do redukcji fosforu i azotu)

Opatentowana technologia oczyszczania VFL (Vertical Flow Labyrinth) zastosowana w przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków AT oparta jest na stale aktywnym i zmodyfikowanym procesie osadu czynnego. Reaktor biologiczny składa się z komory beztlenowej, komory napowietrzania, komory klarowania końcowego oraz zintegrowanej komory retencyjnej. Komory są połączone za pomocą przewodów obiegu wewnętrznego i recyrkulacji między poszczególnymi strefami tworząc optymalnie funkcjonalny integralny system. Komora beztlenowa jest podzielona ścianami na strefy i tworzy pionowy labirynt „Vertical Flow Labirynth“ (VFL). Przegrody tworzą w komorze beztlenowej (anaerobowej) 12 stref, które znacząco poprawiają efektywność procesu oczyszczania ścieków.

Za właściwe napowietrzenie osadu czynnego w komorze napowietrzania są odpowiedzialne dyfuzory drobnopęcherzykowe. Optymalnie rozmieszczony układ rozprowadzania powietrza w systemie AT pozwala na wymieszanie oraz recyrkulację osadu czynnego. Działanie indywidualnych podzespołów tj. pomp mamutowych oraz dyfuzorów jest kontrolowane przez jednostkę sterującą.

Zbiornik oczyszczalni ścieków jest wykonany w całości z tworzywa sztucznego (polipropylenu) i dostarczany jako kompaktowy system z pokrywą. Oczyszczalnie AT mogą być opcjonalnie wyposażone w moduł P do chemicznej redukcji zawartych w ściekach biogenów tj. P (fosfor) i N (azot). Dzięki technologii VFL, jako jedne z nielicznych oczyszczalni dostępnych na polskim rynku, spełniają rygorystyczne wymagania nowych przepisów ochrony środowiska dotyczących poziomu redukcji zanieczyszczeń w aglomeracjach – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

 

Innowacyjny system SBR

Technologia SBR one2clean polega na sekwencyjnym (cyklicznym) oczyszczaniu ścieków osadem czynnym w dwustrefowym zbiorniku oczyszczalni. Osad czynny jest to kłaczkowata zawiesina zawierająca mikroorganizmy, m.in. bakterie oraz pierwotniaki, zdolne do redukcji znajdujących się w ściekach zanieczyszczeń. Proces oczyszczania w systemie SBR odbywa się w kilkugodzinnych cyklach. Ścieki poddawane są m.in intensywnemu napowietrzaniu strumieniem pęcherzyków powietrza wytwarzanych w sposób pneumatyczny wraz z następującym po nim etapem sedymentacji oraz klarowania oczyszczonych ścieków. Instalując ten system możesz ubiegać się dofinansowanie z NFOŚiGW.

 

Biologiczny system BIOROCK

Prawdziwy hit! Jest to kompletny biologiczny proces oczyszczania ścieków bez poboru energii. Proces oczyszczania nie wymaga energii elektrycznej, co prowadzi do oszczędności kosztów. Cyrkulacja powietrza jest wytwarzana bezgłośnie, naturalnym ciągiem kominowym. Brak urządzeń mechanicznych oraz elektrycznych. Niezawodny Bioreaktor BIOROCK Media, posiada alarm przepełnienia, który aktywuje się w przypadku konieczności sprawdzenia drożności odpływu.

Oddzielny osadnik wstępny gwarantuje co najmniej roczne okresy pomiędzy usuwaniem osadów, dając dalsze oszczędności kosztów. Jest bezobsługowy – rozwijają się w nim bakterie degradujące zanieczyszczenia, co uniemożliwia jego zamulenie. Proces naturalnego oczyszczania trwa nawet w przypadku zmniejszonego przepływu ścieków przez system.

Ostatnim etapem każdego z systemów oczyszczania ścieków jest odprowadzenie oczyszczonej wody do jednego z odbiorników:

  • drenażu rozsączającego
  • tuneli rozsączających
  • skrzynek rozsączających
  • studni chłonnych
  • rowu lub cieku wodnego