Interesuje Cię darmowa wycena?
Zadzwoń 608 080 860 lub

Wybierz dogodny czas rozmowy
i zostaw swój numer - oddzwonimy.

*
Przepisz znaki CAPTCHA

Jesteś już 4 osoba, która zamówiła rozmowę telefoniczną

Administratorem danych, które tu wpisujesz jest EKODREN - Naturalne Systemy Oczyszczania. Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora. Więcej szczegółów.

Interesuje Cię darmowa wycena?

Napisz do nas

*
*
*
Przepisz znaki
CAPTCHA
* pola obowiązkowe

Administratorem danych, które tu wpisujesz jest EKODREN - Naturalne Systemy Oczyszczania. Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora. Więcej szczegółów.

Jesteś już 3 osoba, która zostawiła dziś wiadomość.

Zadzwoń
Napisz
Sklep internetowy

Zadzwoń 608 482 182

PROMOCJE

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Michała Gojżewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ GOJŻEWSKI EKODREN - NATURALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA z siedzibą w Warszawie, usług nieodpłatnych drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej www.ekodren.pl (zwanej dalej: „Serwisem Internetowym”). 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego oraz Usługodawcą jest Michał Gojżewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ GOJŻEWSKI EKODREN - NATURALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Penelopy 17, 03-642 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: 5242420903, REGON: 140083641, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które spełniają warunki Regulaminu („Użytkownicy”). Użytkownikami mogą być za równo przedsiębiorcy, jak i konsumenci (osoby fizyczne dokonujące z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową).

 3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 4. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w Serwisie Internetowym, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.  

 

§ 2 Warunki techniczne korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub w wersjach nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. W celu skorzystania z formularza kontaktowego, konieczne jest także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Serwis Internetowy jest zoptymalizowany dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu Internetowego, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Serwisu Internetowego na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie wpływa na funkcjonalność urządzenia końcowego Użytkownika, nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca informuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu Internetowego. Szczegółowe informacje dotyczące mechanizmu „cookies” zawarte są w Polityce Prywatności.

 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań dla zapewnienia ciągłego funkcjonowania Serwisu Internetowego. Usługodawca zastrzega jednak, że mogą wystąpić przerwy konieczne do dokonania prac konserwacyjnych, aktualizacyjnych lub naprawienia błędów, o czym Usługodawca w miarę możliwości uprzedzi Użytkowników stosownym komunikatem w Serwisie Internetowym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego spowodowane siłą wyższą lub działaniem albo zaniechaniem osób trzecich, za które Usługodawca nie odpowiada. 

 5. Usługodawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 

§ 3 Korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Usługodawca świadczy w Serwisie Internetowym nieodpłatne usługi polegające na: 

  • udostępnianiu w Serwisie Internetowym materiałów (informacji, opisów, zdjęć, filmów, dokumentów) i umożliwieniu Użytkownikom ich przeglądania i odczytywania, a także pobierania części z tych materiałów;

  • ;informowaniu w Serwisie Internetowym o oferowanych produktach;

  • udostępnianiu Użytkownikom w Serwisie Internetowym formularza kontaktowego w celu umożliwienia kontaktu z Usługodawcą w sprawach dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz przedmiotu działalności Usługodawcy.

 2. Wskazane powyżej usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Usługodawca udostępnia w Serwisie Internetowym informacje o swojej działalności, a także o oferowanych produktach, w tym ich opisy, specyfikacje techniczne, certyfikaty oraz cenniki. Informacje te nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

 4. Zamieszczone w Serwisie Internetowym zdjęcia i rysunki oferowanych produktów mają charakter poglądowy. Zewnętrzny wygląd zakupionego produktu może różnić się w niewielkim stopniu (np. kolorystycznie) od wyglądu produktu prezentowanego w Serwisie Internetowym, co może wynikać z ustawień monitora Użytkownika, warunków oświetlenia oraz innych czynników związanych z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do prezentowanych w Serwisie Internetowym oznaczeń marki i modelu urządzeń, ich opisów, danych technicznych, zasad działania oraz certyfikatów z badań.  Powyższe postanowienie nie stanowi ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika będącego konsumentem.

 5. Zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i montażu produktów oferowanych przez Usługodawcę oraz innych odpłatnych usług (umów zawieranych na odległość) określają Ogólne Warunki Umów.

 6. Zawarte w Serwisie Internetowym informacje prawne mają charakter ogólny i nie odnoszą się do konkretnych sytuacji ani osób. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymogów formalnoprawnych montażu i funkcjonowania oferowanych urządzeń, należy skontaktować się bezpośrednio z Usługodawcą.

 7. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie Internetowym (z wyjątkiem logotypów i rysunków prezentowanych w Serwisie Internetowym produktów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.

 8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego jedynie na własny użytek. Wykorzystanie zasobów w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy. Kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych zasobów w całości lub części w jakiejkolwiek formie jest zabronione. 

 9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa oraz niniejszego Regulaminu.

 10. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę oraz mechanizm działania Serwisu Internetowego.

 11. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Serwisu Internetowego i usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich.

 12. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, w szczególności działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu.

 

§ 4 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak funkcjonalności Serwisu Internetowego, wynikający z niewystarczającej przepustowości łącza Użytkownika, stanu urządzeń końcowych Użytkownika oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu Internetowego przez Użytkownika w sposób sprzeczny z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 3. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną wobec Użytkowników niebędących konsumentami, ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat. Usługodawca nie odpowiada wobec takich Użytkowników za utracone korzyści, w szczególności wynikające z wykorzystania zasobów Serwisu Internetowego w celach gospodarczych czy inwestycyjnych. 

 

§ 5 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy wszelkich wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego i usług świadczonych nieodpłatnie drogą elektroniczną (reklamacje).

 2. Reklamacje można zgłaszać w terminie 30 dni od dnia, w którym miała miejsce wada lub przerwa w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego lub świadczeniu usług. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższego terminu będą pozostawiane bez rozpoznania. 

 3. Reklamacje należy przesyłać na adres: MICHAŁ GOJŻEWSKI EKODREN - NATURALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA, ul. Rodzinna 8, 05-806 Sokołów k/Raszyna, lub na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Reklamację można także złożyć poprzez formularz kontaktowy w Serwisie Internetowym.

 4. W treści reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej imię i nazwisko, adres email lub adres do korespondencji, przyczynę i okoliczności złożenia reklamacji.

 5. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zależnie od danych podanych przez Użytkownika, odpowiedź zostanie przesłana na adres mailowy lub korespondencyjny Użytkownika.

 

§ 6 Rozwiązanie umowy 

 1. Zarówno Usługodawca, jak i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy.

 2. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu Internetowego lub formularza kontaktowego w tym Serwisie. 

 3. Usługodawca może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu i po bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń w terminie 2 dni roboczych.

 

§ 7 Rozwiązywanie sporów

 1. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, jest prawo polskie.

 2. Usługodawca informuje Użytkowników będących konsumentami o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Są nimi w szczególności rzecznicy praw konsumenta oraz Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.phpUsługodawca informuje również, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 3. Spory pomiędzy Usługodawcą oraz Użytkownikiem będącym konsumentem zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądów właściwych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 4. Spory pomiędzy Usługodawcą oraz Użytkownikiem niebędącym konsumentem zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Zasady ochrony danych osobowych określone są w Polityce Prywatności.

 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, o czym Usługodawca poinformuje Użytkowników z 7-dniowym wyprzedzeniem.

 3. Pytania związane z niniejszym Regulaminem prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 4. Regulamin obowiązuje od 01.01.2019 r. 

Copyright © 2019 EKODREN - Wszelkie prawa zastrzeżone  |  Projekt strony: tomaszwronski.pl