REGULAMIN PROMOCJI
 1.Organizatorem Promocji jest Michał Gojżewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ GOJŻEWSKI EKODREN – NATURALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA z siedzibą w Warszawie (03-642), ul. Penelopy 17, NIP: 5242420903, REGON: 140083641, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel. (22) 723 08 60, email biuro@ekodren.pl
 2.Promocja prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej www.ekodren.pl
 3.Promocja trwa od 11 sierpnia do 30 września 2023 r. lub do wyczerpania zapasów.
 4.Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej („Klienci”).
 5.W ramach Promocji Klient ma możliwość dokonania zakupu oferowanych produktów w cenach obniżonych o wartość przyznanego rabatu. Lista produktów dostępnych w Promocji oraz ich cen uwzględniających przyznany rabat dostępna jest na stronie https://www.ekodren.pl/promocje
 6.Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny lub na inny produkt.
 7.Promocja obejmuje wyłącznie ceny wybranych produktów. Promocja nie obejmuje cen usług montażu zakupionych produktów.
 8.Promocja nie obejmuje cen usług transportowych i nie łączy się z innymi rabatami i akcjami promocyjnymi.
 9.Klient może dokonać odbioru oraz montażu produktów zakupionych w ramach Promocji w dowolnym terminie uzgodnionym z Organizatorem Promocji, także po zakończeniu Promocji.
 10.Klient może korzystać z Promocji wielokrotnie.
 11.Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą pocztową na adres: ul. Rodzinna 8,
05-806 Sokołów k/Raszyna lub pocztą elektroniczną na adres biuro@ekodren.pl
 12.Udział Klienta w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 13.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach promocyjno-reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 14.Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.ekodren.pl oraz w siedzibie Organizatora.