Interesuje Cię darmowa wycena?
Zadzwoń 608 080 860 lub

Wybierz dogodny czas rozmowy
i zostaw swój numer - oddzwonimy.

*
Przepisz znaki CAPTCHA

Jesteś już 1 osoba, która zamówiła rozmowę telefoniczną

Administratorem danych, które tu wpisujesz jest EKODREN - Naturalne Systemy Oczyszczania. Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora. Więcej szczegółów.

Interesuje Cię darmowa wycena?

Napisz do nas

*
*
*
Przepisz znaki
CAPTCHA
* pola obowiązkowe

Administratorem danych, które tu wpisujesz jest EKODREN - Naturalne Systemy Oczyszczania. Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora. Więcej szczegółów.

Jesteś już 1 osoba, która zostawiła dziś wiadomość.

Zadzwoń
Napisz
Sklep internetowy

Zadzwoń 607 401 168

PROMOCJE

Zgłoszenie budowlane

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7.5 m3 na dobę (oczyszczalnia dla 50 osób) nie wymaga pozwolenia na budowę, wymaga natomiast zgłoszenia we właściwym dla miejsca inwestycji Starostwie Powiatowym.

W sytuacji, gdy przepustowość oczyszczalni będzie przekraczać 7.5 m3 na dobę, wówczas niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę.

(Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016 art. 29 ust 1 pkt 3, art. 30 ust. 1 pkt 1)

 


Bezpłatna dokumentacja zgłoszeniowa

Z przyjemnością udzielimy Państwu wsparcia technicznego oraz bezpłatnie sporządzimy dokumentację zgłoszeniową.

 


Pozwolenie wodnoprawne

Przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę (oczyszczalnia dla ok. 33 osób) służące zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód nie wymagają pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
Nie stanowi zwykłego korzystania z wód m.in. "rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę".

Szczególnym korzystaniem z wód jest natomiast korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w tym m.in. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Szczególne korzystanie z wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które jest wydawane na okres 10 lat przez Starostwo Powiatowe.

W sytuacji, gdy przepustowość oczyszczalni będzie przekraczać 5 mna dobę konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, niezależnie od tego, czy odprowadzenie oczyszczonych ścieków nastąpi na działkę inwestora czy poza jej granice.

W sytuacji, gdy wprowadzamy oczyszczone ścieki do gruntu lub do wód niestanowiących naszej własności musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne niezależnie od przepustowości oczyszczalni.

(Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229; Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne)

 


Lokalizacja oczyszczalni - wymagane odległości

Prosimy o zapoznanie się z wymaganym przepisami prawa położeniem przydomowej oczyszczalni ścieków względem obiektów budowlanych oraz granic działki.

Posadowienie oczyszczalni – wymagane odległości:

 • od granicy działki 2 m
 • oczyszczalni od studni 15 m
 • systemu rozsączającego od studni 30 m
 • od gazu, wody 1,5 m
 • od przewodów elektrycznych 0,8 m
 • od drzew 3 m 

 

 

Efektywność oczyszczania

Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” dotyczące efektywności oczyszczania.

Wymagana efektywność oczyszczania:

 • poza aglomeracją - kolumna "poniżej 2000"
 • w aglomeracji - kolumna zależnie od wielkości aglomeracji (RLM oczyszczalni)

 

Załącznik No 2

Lp. Nazwa wskaźnika3) Jednostka Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla ścieków bytowych lub komunalnych wprowadzanych do wód lub do ziemi:
dla RLM oczyszczalni ścieków2):
poniżej
2000
od 2000
do 9999
od 10000
do 14999
od 15000
do 99999
100000
i powyżej
1 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5 przy 20oC), oznaczane z dodatkiem
inhibitora nitryfikacji

mg O2/l
min. %
redukcji

40

25
albo
70–90
25
albo
70–90
15
albo
90
15
albo
90
2 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową mg O2/l
min. %
redukcji
150

-
125
albo
75
125
albo
75
125
albo
75
125
albo
75
3 Zawiesiny ogólne mg/l
min. %
redukcji

50

-

35
albo
90
35
albo
90
35
albo
90
35
albo
90
4

Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotu azotanowego

mg N/l
min. %
redukcji

304)


-

154)


-

154),6)
154),7)

albo
355),6)
70-805),7)

15

 

albo
70–80

10

 

albo
70–80

5 Fosfor ogólny

mg P/l
min. %
redukcji

54)


-

24)


-

24), 6)
24),7)

albo
405), 6)
805),7)

2


albo
80

1


albo
80

 

Objaśnienia do tabelki:

 1. Określone w załączniku najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń: – pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego metodą dwuchromianową (ChZTCr) oraz zawiesin ogólnych – dotyczą wartości tych wskaźników w próbkach średnich dobowych, z tym że w przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych o okresowym w ciągu doby odprowadzaniu ścieków dopuszcza się uproszczony sposób pobierania próbek ścieków, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych; – zanieczyszczeń, azotu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej dla próbek średnich dobowych pobranych w danym roku. Dopuszcza się określanie wymogów dotyczących usuwania związków azotu na podstawie prób średnich dobowych, jeżeli można wykazać, że osiągnięty został ten sam poziom ochrony. W takim przypadku stężenie azotu ogólnego w żadnej ze średnich dobowych próbek ścieków pobranych z odpływu z reaktora biologicznego, gdy temperatura tych ścieków jest równa lub wyższa od 12°C, nie może przekroczyć 20 mg N/l. Kryterium oparte na określeniu temperatury granicznej może być zastąpione odpowiednim limitem czasowym, uwzględniającym lokalne warunki klimatyczne, – fosforu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, – minimalny procent redukcji zanieczyszczeń określany jest w stosunku do ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni w aglomeracji. Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.
 2. W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się maksymalnie do 50%, a wymaganą redukcję zanieczyszczeń obniża się nie więcej niż do 50% w stosunku do wartości podanych w załączniku.
 3. Analiz dokonuje się z próbek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych, z wyjątkiem odpływów ze stawów biologicznych, w których oznaczenia BZT5, ChZTCr, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego należy wykonać z próbek przefiltrowanych. Próbki pobrane z odpływu ze stawów biologicznych należy uprzednio przefiltrować, jednakże zawartość zawiesiny ogólnej w próbkach niefiltrowanych nie powinna przekraczać 150 mg/l niezależnie od wielkości oczyszczalni.
 4. Wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących.
 5. Minimalny procent redukcji nie ma zastosowania do ścieków wprowadzanych do jezior i ich dopływów, bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących oraz do ziemi.

 


Rozporządzenie Ministra Środowiska - wyciąg

RMŚ z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

§ 4

1. Ścieki bytowe lub komunalne wprowadzane do wód nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń albo powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Ścieki bytowe wprowadzane do wód z oczyszczalni ścieków w aglomeracji nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń albo powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

8. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego poza aglomeracją, wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, właściwych dla RLM poniżej 2000.

9. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego w aglomeracji, wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo.

§ 13

5. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
 • BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;
 • miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

6. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
 • nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
 • miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

§ 26

Do dnia 31 grudnia 2015 r. ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, wprowadzane do wód, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla RLM poniżej 2000, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 28

Do dnia 31 grudnia 2015 r. ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
 • BZT5 ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;
 • miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
Copyright © 2019 EKODREN - Wszelkie prawa zastrzeżone  |  Projekt strony: tomaszwronski.pl