Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Gojżewski – Ekodren Naturalne Systemy Oczyszczania z siedzibą pod adresem: ul. Penelopy 17 03-642 Warszawa, mail: biuro@ekodren.pl
 2. Michał Gojżewski – Ekodren Naturalne Systemy Oczyszczania przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Michał Gojżewski – Ekodren Naturalne Systemy Oczyszczania w celu prawidłowej realizacji zleconych usług i ich fakturowania.
 4. Zbieranie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w następujących celach:
  1. W celu przedstawienia naszej oferty handlowej na podstawie otrzymanej zgody (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. a RODO);
  2. W celu zawarcia umowy kupna sprzedaży produktów i usług Ekodren Naturalne Systemy Oczyszczani na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. b RODO);
  3. W celu wykonania i na podstawie zawartej umowy kupna – sprzedaży produktów i usług Ekodren Naturalne Systemy Oczyszczani (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. b RODO);
  4. W celach analitycznych dla najlepszego doboru naszej oferty dla Pani/Pana potrzeb, dla poprawy jakości świadczonych usług i procesów sprzedażowych i obsługowych (w tym reklamacyjnych) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
  5. W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
  6. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
  7. W celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszych usług co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
  8. W celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb z pomocą profilowania co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
  9. W celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb z pomocą profilowania co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. f RODO) w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu;
 5. Podanie danych jest dobrowolne lub niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 4. W przypadku niepodania danych nie będziemy w stanie zawrzeć i wykonać umowy ani dopełnić innych czynności wymienionych w punkcie 4.
 6. Ekodren Naturalne Systemy Oczyszczania może udostępniać Państwa dane osobowe:
 7. – podmiotom i organom, którym jest zobowiązany lub upoważniony je udostępnić na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do dostępu do takich danych- podmiotom, np. firmom kurierskim, firmom przewozowym, którym Michał Gojżewski – Ekodren Naturalne Systemy powierzył fizyczny przewóz zakupionych towarów.

  7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
  1)   sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  2)   usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  3)   ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
  4)   dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  5)   przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  6)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.
  Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze  wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email:  biuro@ekodren.pl lub listownie na adres podany poniżej.
  7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  8) Skarga do Organu Nadzoru : Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych w sposób wskazany pod adresem www.giodo.gov.pl.

  9) Kontakt:      Nasze dane adresowe: Michał Gojżewski – Ekodren Naturalne Systemy Oczyszczania ul. Penelopy 17 03-642 Warszawa

   

  Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na email: biuro@ekodren.pl

  Strona internetowa:

  www.ekodren.pl

  www.ekodrensklep.pl

  10) Podanie danych jest dobrowolne.